MX

TypeMXMX-NL (No Light)
Scan Width309mm617mm926mm309mm617mm926mm
Working Distance12mm12mm12mm12mm12mm12mm
InterfaceCameraLinkCameraLinkCameraLinkCameraLinkCameraLinkCameraLink
Resolution600dpi600dpi600dpi600dpi600dpi600dpi
Line Frequency43Hz43Hz43Hz43Hz43Hz43Hz
Power Supply5V / 24V5V / 24V5V / 24V5V5V5V